Školenie bezpečnostných technikov E-mail

 

Školenie bezpečnostných technikov

Kurz je určený pre budúcich bezpečnostných technikov. Absolventi získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) Zákona 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené ÚS vzdelanie, alebo ÚSO vzdelanie (vyžaduje sa kópia).
Kurz sa uskutoční v piatich týždňových sústredeniach kde 4 dni študujú účastníci prostredníctvom e-learningu (cez internet z domova) a 1 deň sa vyučuje prezenčnou formou priamo v našom školiacom stredisku v Košiciach. Kurz sa končí záverečným overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia bezpečnostného technika.

 

rozpis kurzu:

 

1. sústredenie
zahájenie kurzu
Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Inšpekcia práce v činnosti inšpekcie práce
Ustanovené pracovné podmienky žien, mladistvých, nočná a nadčasová práca, manipulácia s materiálom a pod.
Osobitné požiadavky vyplývajúce zo všeobecne platných predpisov

 

2. sústredenie
Výkon verejného zdravotníctva, determinantov zdravia pri práci
Osobitné požiadavky podľa právnych predpisov nadväzujúcich na ZP, Zákon o BOZP a vybrané dokumenty MOV a EÚ
Politika riadenia bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci u zamestnávateľa
Posúdenie rizík ako teória v oblasti BOZP
Odškodňovanie pracovných úrazov

 

3. sústredenie
Požiadavky platných predpisov na technické zariadenia elektrické
Požiadavky platných predpisov na technické zariadenia zdvíhacie
Požiadavky platných predpisov na technické zariadenia plynové
Požiadavky platných predpisov na technické zariadenia tlakové
Predpisy upravujúce pracovné minimálne požiadavky na ochranu zdravia

 

4. sústredenie
Požiadavky platných predpisov pri stavebných činnostiach
Požiadavky platných predpisov v rezorte poľnohospodárstva
Požiadavky všeobecne platných predpisov a platných STN
Požiadavky platných predpisov v rezorte zdravotníctva
Požiadavky platných predpisov v rezorte školstva

 

5. sústredenie
Konzultácie, diskusia účastníkov kurzu
Záverečná skúška

 

rozsah kurzu 176 hodín

 

cena: od 450,-€ do 700,-€ v závislosti od počtu účastníkov v jednom kurze. Minimálny počet je 5 účastníkov.

 

 

prihlaska

 

 
POST CONSULTING - vieme, čo potrebujete vedieť